202206102302101c1.jpg Japan [2]-1 Ghana - Kaoru Mitoma goal