20220221110922d16.jpg Hara Hayashi goal Stvv 2_1 Leuven