20210908011606c08.jpg China 0-(1) Japan - Yuya Osako goal 2021